Yirmibe?, Mert. 2023. «Modal Foundationalism in Brandom´s Interpretation of Hegel». Studia Hegeliana 9 (mayo):65-74. https://doi.org/10.24310/Studiahegelianastheg.v9i.16188.