Lenman, James, University of Sheffield, Reino Unido, Reino Unido